Sunday, 25 November 2012

Kata Bilangan


1. Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.
2. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:

 Jenis Kata Bilangan
 contohnya
 kata bilangan tentu
 satu, dua, tiga, dan seterusnya
 kata bilangan tak tentu
 beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah-
 setengah, dan sebagainya
 kata bilangan pecahan
 suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya
 kata bilangan pisahan
 setiap dan tiap-tiap
 kata bilangan himpunan
 kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-
 minggu, berbulan-bulan, ribuan, dan sebagainya
 kata bilangan tingkat
 pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya
 kata bilangan Tanya
 berapa

    Jenis Kata Bilangan
contoh
    Kata bilangan himpunan
1. Menunjukkan bilangan yang tertentu.
2. Boleh diikuti dengan penjodoh bilangan.
3. Menunjukkan sesuatu bilangan secara
    himpunan.
1. satu,dua tiga, sepuluh
2. Dua ekor kambing.
3. keempat-empat, berpuluh-puluh, berjuta-
    juta, berabad-abad
4. Kebun Pak Abu menghasilkan berbakul-   
    bakul durian setiap tahun.
    Kata bilangan tak tentu
·         Menunjukan bilangan yang tidak tentu.
1. segala, semua, para, beberapa, seluruh
2. Segala maklumat akan dikumpulkan.
    Kata bilangan tingkat
·         menunjukkan giliran atau urutan dalam  sesuatu jumlah.
1. pertama, kedua, ketiga
2. Abu mendapat tempat ketiga sahaja dalam
    peraduan melukis.
    Kata bilangan pecahan
·         Menunjukkan bilangan berbentuk
            pecahan.
1. setengah. sepertiga, dua pertiga, seratus
    peratus
2. Hanya sepertiga ibu bapa murid Tahun
    Enam yang hadir ke majlis itu.
   Kata bilangan pisahan
1. Masing-masing, tiap-tiap, setiap
2. Setiap orang dikehendaki membayar   
    yuran sekolah dengan segera.


Posted by :Tan Lee Hong 

No comments:

Post a Comment